• Nom del document: Privilegis atorgats pel vescomte Bernat II de Cabrera al lloc de Calella
  • Arxiu: Arxiu Nacional de Catalunya
  • Fons: Fons Desvalls, pergamins Roser-Vallseca
  • Referència: ANC-1087-T-3223
  • Tipus:
  • Data: 1338-07-10
  • Redacció: Bernat de Conemines, en substitució de Pere Flequer, Notari públic del terme del castell de Montpalau
  • Observacions: La carta de poblament de l'any 1338 –que recull i amplia les originals del 1327 es pot considerar l'acte de naixement de Calella. La voluntat dels vescomtes de Cabrera de crear una «pobla» al veïnat del Capaspre, amb els seus privilegis i ordenament urbanístic, havia de tenir unes conseqüències transcententals en l'ordenació de tot el territori.
  • Contingut: Sigui conegut de tothom que el divendres deu de juliol de l'any del Senyor de mil tres-cents trenta-vuit, el Noble senyor Bernat, per la gràcia de Déu, vescomte de Cabrera, va venir i accedir personalment al lloc dit Calella, dins del terme i jurisdicció del castell de Montpalau, on ara darrerament es construeix i edifica, i es fa construir i edificar una vila al lloc esmentat de Calella. Per tal de construir i edificar la dità vila, i encara per millorar-la, el citat senyor va donar i atorgar, tal i com es mostra tot seguit, a tots i cadascun dels homes i dones habitants, presents i futurs, dè dita vila, tots els privilegis següents, segons que estan ordenats i declarats per capítols. I allà on l'esmentada vila és construïda i edificada, per tal de millorar-la, és decidit i ordenat dè tenir-hi un mercat així com una fira, segons és acostumat i ordenat de fer. I el citat , senyor vescomte va voler i manar que, en presència d'ell mateix i dels testimonis esmentats i dels homes que habiten dita vila, es fessin llegir i publicar pel notari avall escrit tots els privilegis i capítols que segueixen, el sentit dels quals és el següent. Ordenem que tots els patis de terra o establiment de cases o albergs que es facin al dit lloc o pobla de la Calella, allà on és assignat, tinguin d'amplada i de . llargada vuit canes. Així mateix, que per cada establin1ent d'aquest pati de terra o de cases, calgui pagar al senyor I-">er qui seran tinguts 2 sous. Així mateix, per entrada 13 sous. Així mateix, el senyor fa gràcia i privilegi.a tots aqu':!11q~u e, voldran poblar i seran poblats en el dit lloc de Ja C~le11qa1 1e .,. no hagin de donar al senyor el blat d)aca!)tt~ qtte és c,,sti1n1 de pagar en el terme del castell de r~on.tr)à.}a\~1~i. tainpoc · cap altra cosa per raó de l'esme11tat acapte. Ai' · i M.ateix,.que tot home i encara tota dona corrompuiia pagui per 1·emença tan sols 10 soUS.A ixí mateix, que u11ad on;:sd ox,zellap agui per remença S sous, i en aquella remença s'hi i11clogutio t el lluïsme corresponent al senyor de qt1i seran, segons la donació a ells fet~ pels seus pare i mare~ Així mateix, que cada vegada que vulguin, pugui11 sortir de la dita pobla ianar-se a establir on els plagui, i venguin i puguin vendre tots els seus béns, tant mobles com immobles, amb encant o sense ·encant, salvant-ne el dret del senyor en el terç dels béns immobles, i salvant que cadascun d'aquells que vendran o faran vendre el seu habitatge, i marxaran a un altre lloc, i es vulguin redimir del senyor de qui seran, ho puguin fer, i paguin cada home per rem~nça 10 sous. Així mateix, dona corrompuda, 10 s~us. Així mateix, dona donzella, S sous. El senyor considera que aquesta franquesa s'estén des del Mujal fins a la riera de Capaspre, i de la mar fins a la serra que és sobre la casa del Bort de Bedoç. Així mateix, fa gràcia que ningú dels que poblaran el dit lloc.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies